DANH SÁCH CÁC THẦY CÔ

TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

Tên Thầy Cô

Chức vụ

Trình độ

Vũ Đức Thủy

Bí thư Đoàn trường

Thạc sĩ vật lý

Ngô Thị Hằng

Phó bí thư Đoàn trường

Thạc sĩ tin học

Nguyễn Minh Hường

Phó bí thư Đoàn trường

Cử nhân môn Vật Lý

Lê Thị Lợi

Bí thư Chi Đoàn Giáo Viên

Thạc sĩ Toán học