LỊCH TRỰC GIÁM THỊ NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Chú ý: Buổi sáng: Cán bộ trực ban có mặt từ 6h50' đến 12h00'

             Buổi chiều: Cán bộ trực ban có mặt từ 14h10' đến 16h45'

Tuần 10 -Áp dụng từ 21/10/2019 đến 26/10/2019

 

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ Sáu

Thứ Bẩy

Giám thị

Sáng

ĐTN

ĐTN

ĐTN

ĐTN

ĐTN

ĐTN

Chiều

Thông

Tiến

Dậu

My

 

Quân

 

Tuần 9 -Áp dụng từ 14/10/2019 đến 19/10/2019

 

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ Sáu

Thứ Bẩy

Giám thị

Sáng

ĐTN

ĐTN

ĐTN

ĐTN

ĐTN

ĐTN

Chiều

Dậu

Quân

Xuân

An

 

Hồng

 

Tuần 8 -Áp dụng từ 07/10/2019 đến 05/10/2019

 

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ Sáu

Thứ Bẩy

Giám thị

Sáng

ĐTN

ĐTN

ĐTN

ĐTN

ĐTN

ĐTN

Chiều

Dậu

Hồng

Thông

Tiến

 

My

 

Tuần 7 -Áp dụng từ 30/09/2019 đến 05/10/2019

 

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ Sáu

Thứ Bẩy

Giám thị

Sáng

ĐTN

ĐTN

ĐTN

ĐTN

ĐTN

ĐTN

Chiều

Dậu

Dậu

Quân

Xuân

 

An

 

Tuần 6 -Áp dụng từ 23/09/2019 đến 28/09/2019

 

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ Sáu

Thứ Bẩy

Giám thị

Sáng

Quân

Xuân

An

Hồng

Thông

Tiến

Chiều

Dậu

Dậu

Dậu

Tâm CN

 

My